• Finansavimo suma – 1922.841,39 €
 • Finansuojamas Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų
 • Sutarties pasirašymo su ESFA data – 2016.04.28
 • Projekto trukmė – 36 mėn. (iki 2019.04.28)
 • Projekto koordinatorius: – KTU
 • Projekto partneriai: – VU, VGTU, VDU, ŠU, KU
 • Veiklos pradėtos vykdyti nuo 2016.05.01

Mokslo ir studijų kompiuterių tinklai ES, o taip pat ir Lietuvoje, yra laikomi ypatingai svarbia sąlyga užtikrinti šiuolaikinį išsilavinimo lygį. LITNET greta jau egzistuojančių savo paslaugų, susijusių su duomenų perdavimu, internetu ir tinklo sauga, vykdo projektą kuriuo siekiama glaudžiau įsijungti į Europinio akademinių institucijų tinklą – GÉANT, tikslingai plėtojant mokslininkų bendradarbiavimui bei MTEP veiklai reikalingų federacinių LITNET tinklo paslaugų paketą, didinant paslaugų prieinamumą ir garantuojant jų eksploatacijos saugumą. Projektas apims 3 uždavinių sprendimus:

 1. Plėtoti LITNET federacinės e-tapatybių bei vieningo prisijungimo infrastruktūros ir tinklo paslaugų, orientuotų mokslininkams bei tyrėjams, paketą.
  Federaciniu autentifikavimo modeliu paremtos naudotojų prisijungimo prie e.paslaugų sistemos tapo de facto standartu Europos mokslo ir studijų institucijose. Federacinė sistema (FEDI) įdiegta ir LITNET tinkle. Visos esamos ir kuriamos naujos tarpinstitucinės e.paslaugos yra prieinamos per FEDI infrastruktūrą. Tačiau nemaža dalis institucijų – LITNET klientų, neturi pakankamai techninių ar žmogiškųjų išteklių minėtoms paslaugoms diegti, bei prižiūrėti, ir todėl siekiama sukurti paslaugas, kurių pagalba institucijos galėtų valdyti savo naudotojų elektronines tapatybes, diegti vieningo prisijungimo sistemas ir įsijungti į LITNET FEDI.
  Šios paslaugos naudotojams sudarys vieningą prieigą prie paskirstytų tinklo resursų bei e.paslaugų ir ženkliai palengvins jų administravimą. Tuo pačiu paslaugos sumažins institucijų kaštus, reikalingus e. tapatybių valdymui ir išplės institucijų galimybes naudotis naujai kuriamomis – federacinėmis paslaugomis, įgyvendinamomis kitose šio projekto veiklose.
 2. Įgyvendinti naujas paslaugas bei priemones, leisiančias didinti LITNET institucijų tinklų saugą.
  Tinklo sauga yra viena iš esminių šiuolaikinių duomenų perdavimo tinklų ir strateginė šio projekto kryptis. Tinklo saugos tobulinimas, galimybių kovoti su kibernetinėmis grėsmėmis gerinimas sukuriant nuolatos veikiančias, tęstines LITNET paslaugas yra šios veiklos tikslas. Paslaugomis bus siekiama užtikrinti aukštesnį LITNET institucijų tinklų saugos lygį, padidinti personalo kvalifikaciją, įsisavinti naujas-pažangias saugos priemones ir technologijas.
 3. Įgyvendinti technologines priemones ir sistemines paslaugas reikalingas debesų kompiuterijai taikyti MTEP  ir studijų veiklose.
  LITNET turi sukūrusi tinklo infrastruktūrą greitam duomenų perdavimui tarp mokslinių centrų, tačiau techniniuose centruose teikiamų paslaugų architektūra nepakankamai panaudoja naujas galimybes, kurias suteikia debesų kompiuterijos ir resursų virtualizacijos technologiniai sprendimai. Todėl projekte numatoma apjungti Vilniaus ir Kauno LITNET techninių centrų resursus, sukuriant privatų LITNET debesį ir jo aplinkoje sukurti naujas savitarnos principais pagrįstas paslaugas.