Apie LITNET

Paslaugų teikimo tvarka

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1348

LIETUVOS MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ KOMPIUTERIŲ TINKLO LITNET PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos mokslo ir studijų kompiuterių tinklo LITNET paslaugų teikimo tvarkos aprašas nustato Lietuvos mokslo ir studijų kompiuterių tinklo LITNET (toliau – LITNET) paslaugų teikimo tvarką prie LITNET tinklo prijungtoms institucijoms.

II. INSTITUCIJŲ JUNGIMAS PRIE LITNET

2. Prie LITNET gali būti prijungtos ir jo resursais bei teikiamomis paslaugomis gali naudotis:

2.1. mokslo ir studijų institucijos, atitinkančios Mokslo ir studijų įstatymo nuostatas;
2.2. švietimo institucijos, atitinkančios Švietimo įstatymo nuostatas;
2.3. institucijos, teisės aktų nustatyta tvarka vykdančios Švietimo įstatyme bei Mokslo ir studijų įstatyme numatytas funkcijas, šių funkcijų vykdymui;
2.4. institucijos, vykdančios Švietimo įstatymo bei Mokslo ir studijų įstatymo nuostatas atitinkančias programas arba projektus, šių programų ar projektų vykdymui;
2.5. kultūros institucijos, tenkinančios viešuosius poreikius (bibliotekos, muziejai ir kt.).

3. Institucija, vykdanti Švietimo įstatyme bei Mokslo ir studijų įstatyme numatytas funkcijas, savaime neįgyja teisės besąlygiškai prisijungti prie LITNET ir naudotis jo paslaugomis.

4. Institucija, norinti prisijungti prie LITNET tinklo, turi pateikti prašymą LITNET tarybos pirmininkui.

5. Institucijos pateiktame prašyme dėl prijungimo prie LITNET turi būti nurodyta:

5.1. LITNET tinklo ir paslaugų naudojimo tikslas ir poreikis;
5.2. jungiamų į tinklą kompiuterių skaičius ir numatomas jo augimas per ateinančius dvejus metus;
5.3. darbuotojų, kurie naudosis LITNET paslaugomis, skaičius ir jo kitimo tendencijos;
5.4. atsakingas už institucijos prijungimą darbuotojas.

6. Prašymas nagrinėjamas LITNET tarybos nustatyta tvarka.

7. Institucijos prijungimo techninis sprendimas ir prijungimo parametrai parenkami atsižvelgiant į:

7.1. LITNET resursų poreikį institucijos veiklai, atitinkančiai LITNET paskirtį ir neprieštaraujančiai LITNET tinklo naudojimo taisyklėms;
7.2. institucijos jungiamų kompiuterių skaičių ir darbuotojų, kurie naudosis LITNET paslaugomis, skaičių;
7.3. technines galimybes LITNET jungimo mazge.

8. LITNET tarybos įgaliotas LITNET techninio centro funkcijas vykdantis universitetas su prijungiama institucija sudaro Institucijos prijungimo prie LITNET sutartį ( LITNET paslaugų teikimo sutartis), kurioje nustatomos LITNET paslaugų teikimo ir prijungimo eksploatacijos sąlygos. Standartines ir specialiąsias Institucijos prijungimo prie LITNET sutarties sąlygas nustato LITNET taryba.

9. Išlaidas, reikalingas institucijos jungčiai ir jos funkcionavimui, institucija apmoka pati.

10. Sprendimą dėl jungimo mazgo plėtros priima LITNET taryba LITNET ekspertų grupės teikimu.

III. LITNET PASLAUGŲ APIMTIS IR TEIKIMAS

11. Prijungtai institucijai Institucijos prijungimo prie LITNET sutarties sąlygomis teikiama duomenų perdavimo Lietuvos ir tarptautiniuose tinkluose paslauga.

12. Institucijos prijungimo prie LITNET sutartyje nustatytomis sąlygomis LITNET techninis centras prijungtai institucijai gali teikti e-bendravimo ir kitas informacines paslaugas, pvz., tarnybinį elektroninį paštą, resursus interneto svetainei, filtrus nepageidautinai informacijai filtruoti ir kt.

13. Jungimo mazgą valdantis LITNET techninis centras atlieka tinklo veikimo stebėjimą iki institucijos jungimo taško ir turi teisę inspektuoti apsauginę stotį institucijos įvade.

14. LITNET tinklo incidentų tyrimo tarnybos (toliau – LITNET CERT) operatyviai informuoja prijungtą instituciją apie jos tinkle kilusius incidentus ir imasi priemonių, kad LITNET tinklo ir paslaugų naudotojai patirtų kuo mažesnę žalą.

15. LITNET paslaugų teikimas gali būti sustabdytas techninio centro sprendimu, jei:

15.1. iš institucijos kompiuterių tinklo vyksta tęstiniai ar pakartotiniai saugumo incidentai – kol bus pašalintos šiuos incidentus sukeliančios priežastys;
15.2. institucijos darbuotojas, atsakingas už prijungtos institucijos kompiuterių tinklo veikimą (toliau – institucijos tinklo administratorius) nereaguoja į pranešimus apie incidentus – kol bus išspręstas institucijos tinklo administratoriaus paskyrimo klausimas ir pašalintos incidentus sukėlusios priežastys;
15.3. sukeltas incidentas kelia grėsmę LITNET tinklo veikimo integralumui – sustabdoma nedelsiant ir tol, kol bus pašalintos grėsmės.

16. LITNET paslaugų teikimas gali būti nutrauktas LITNET tarybos sprendimu, jei:

16.1. institucija pažeidžia švietimo ir mokslo ministro patvirtintas Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklo LITNET naudojimo taisykles (toliau – LITNET tinklo naudojimo taisykles);
16.2. institucija pažeidžia Institucijos prijungimo prie LITNET sutarties sąlygas.

17. LITNET paslaugų teikimas prijungtai institucijai gali būti ribojamas:

17.1. siekiant užtikrinti nekomercinį LITNET naudojimą (pvz., mokslo ir technologijų parkams, verslo inkubatoriams ir pan.). Tokias institucijas ar jų kategorijas ir teikiamų paslaugų ribojimus nustato LITNET taryba;
17.2. siekiant užtikrinti tinkamą LITNET tinklo resursų naudojimą, nepažeidžiantį kitų prie LITNET prijungtų institucijų interesų.

18. Prie LITNET prijungta institucija privalo:

18.1. paskirti institucijos tinklo administratorių, kuris atsakingas už institucijos tinkle kilusių incidentų operatyvų sprendimą, bendradarbiavimą su LITNET CERT tarnybomis, ir pan.;
18.2. laikytis LITNET tinklo naudojimo taisyklių;
18.3. savavališkai nekeisti Institucijos prijungimo prie LITNET sutartyje nustatytų prijungimo parametrų;
18.4. užtikrinti saugų ir incidentų nesukeliantį institucijos tinklo veikimą naudojantis LITNET paslaugomis;
18.5. bendradarbiauti su LITNET CERT tarnybomis išaiškinant incidentus, sukeltus iš institucijos kompiuterių tinklo, ir nedelsdama likviduoti incidentus sukėlusias priežastis;
18.6. įdiegti ir eksploatuoti Lietuvos Respublikos teisės aktais bei LITNET tarybos sprendimais nustatytas ir LITNET tinkle privalomas saugumo bei įvykių registravimo priemones;
18.7. leisti naudoti įrengtą duomenų perdavimo kanalą kitų institucijų jungimui.

19. Prie LITNET prijungta institucija gali:

19.1. teikti motyvuotą prašymą LITNET tarybai dėl papildomų paslaugų suteikimo ar jų apimties pakeitimo;
19.2. teikti prašymą dėl papildomų e-paslaugų suteikimo;
19.3. atsijungti nuo LITNET Institucijos prijungimo prie LITNET sutartyje numatytomis sąlygomis;
19.4. kreiptis dėl naujų paslaugų diegimo LITNET tinkle ir kt.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20. LITNET paslaugų teikimo tvarkos aprašas keičiamas LITNET tarybos teikimu.

Organizacija

Prisijungimas

LITNET infrastruktūrą valdo techniniai centrai:

KTUKUSUVDUVGTUVU

Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti.